Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grabowo
Menu góra
Strona startowa OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO, bieżące, menu 342 - BIP - Urząd Gminy Grabowo ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

1.  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Grabowo z siedzibą w Grabowie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo.

2.    Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail sekretariat@grabowo.pl, pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem tel. 86 279 00 21.

3.  Inspektorem  ochrony danych osobowych jest  Rafał Załęcki, adres email: iod@grabowo.pl numer tel: 86 279 00 21 w. 50, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo.
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Urzędzie Gminy Grabowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Grabowo jest Wójt Gminy Grabowo ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo.

2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Grabowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Grabowo za pomocą adresu: iod@grabowo.pl

3.Administrator danych osobowych – Wójt  Gminy Grabowo – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 a)     wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Grabowo

 b)     realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Grabowo

 c)     w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 a)     organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

 b)     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Grabowo przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Grabowo

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych

 b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne

 c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

 d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub roszczeń,

-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

 e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki

-przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

 f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem

8.W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Grabowo Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.

12.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.docx

Klauzula informacyjna - dowody osobiste.docx

Klauzula informacyjna - ewidencja ludności.docx

Klauzula informacyjna - USC, zmiana imienia i nazwiska.docx

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowyc.docx 

 

 

Metryka

data wytworzenia
2018-05-25
data udostępnienia
2018-05-25
sporządzone przez
Sarnacka Anna
opublikowane przez
Andrzej Kaliściak
ilość odwiedzin
628
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.